Minna Kiviharju: ”Leanin tärkein oppi on yhdessä tekeminen”

Minna Kiviharju: ”Leanin tärkein oppi on yhdessä tekeminen”

16.01.2020

Veslatecin Lean-koulutus on tuottanut tuloksia, joihin sekä Vamian kouluttaja Minna Kiviharju että Veslatecin työyhteisö ovat tyytyväisiä. Koulutus järjestettiin viime vuonna neljän puolen päivän koulutuksena.

Koulutuksessa käytiin läpi Lean-ajattelua ja johtamisfilosofiaa, johon kuulu myös käytännönläheisiä ja selkeitä työkaluja. Teorian lisäksi koulutuksessa kierrettiin Veslatecin tuotannossa ja käytiin läpi kohtia, joihin työntekijät toivoivat kehittämistä. Tuotannosta otettiin myös valokuvia ennen ja jälkeen muutosten, ja kehittäminen näissä kohteissa jatkuu edelleen.

Kiviharjun mukaan koulutus vaikutti Veslatecin työyhteisössä ennen kaikkea yhdessä tekemiseen, jonka kautta muutokset ja tulokset syntyvät.

– Joka kerralla avoimuus ja rohkeus yhdessä keskusteluun kasvoi ja ajatuksia alkoi syntyä enemmän. Usein Leanista puhutaan vain prosessien sujuvoittamiseen ja siisteyteen liittyen, mutta kaikkein tärkeintä Leanissa on yhdessä tekeminen ja yhteinen kehittämisen kulttuuri. Koko työyhteisön pitää olla mukana, sillä ei mikään muutu, jos vain pari henkilöä noudattaa Leania.

Johdon pitää näyttää esimerkkiä

Koulutuksen aikana Veslatecilla paneuduttiin myös Lean työkaluihin; 6S käynnistettiin ja ongelmanratkaisutaulu otettiin aktiiviseen käyttöön. Työntekijät tekivät ensin pareittain tehtäviä, joissa kehitettiin omia työpisteitä ja lopulta siirryttiin koko tiimillä 6S:n toteuttamiseen. Asiat ja tuotokset muuttuvat vain toimintatapoja oikeasti käytännössä muuttamalla.

Kiviharjun mukaan myös johdon pitää olla tiiviisti mukana yhteisessä tekemisessä. Kyseessä on ennen kaikkea johtamisfilosofia, joten johdon tulee haastaa työntekijöitä löytämään ratkaisuja ja näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä.

– Veslatecilla oli hienoa, että toimitusjohtaja oli yhtä lailla mukana tuotannon kehittämisessä kuin työntekijätkin. Myös talossa pidempään olleet jakoivat tietoa mielellään uudemmille. Tällainen avoin keskustelukulttuuri ei aina ole itsestäänselvyys työpaikoilla. Olen todella tyytyväinen heidän yhteistyönsä suuntaan ja heidän haluun saada aikaan muutosta.

Kiviharjun mukaan yleinen ongelma työpaikoilla onkin työyhteisön kulttuuri, jossa keskustelu työn kehittämisestä on niukkaa. Jos epäkohdista ei keskustella, niitä ei myöskään kehitetä.

Asiakas maksaa vain tarpeellisesta työstä

Kiviharjun mukaan Lean vaikuttaa toimitusvarmuuteen ja tuotteiden laatuun. Tuotteiden hinnat määräytyvät loppupeleissä sen mukaan, paljonko niiden valmistamiseen ja muuhun toimintaan käytetään aikaa ja materiaaleja. Kun työ hoidetaan yhdessä tehokkaammin ja turhia toimintoja ja materiaalihukkaa karsitaan pois, siitä hyötyy niin asiakas kuin tekijäkin. Lean-ajattelun mukaisessa toiminnassa keskitytään tuottamaan arvoa asiakkaalle.

Leanin tavoitteena onkin, että organisaation kyvykkyys paranee ja koko henkilöstö osaa yhdessä kehittää omaa toimintaansa johdon ohjauksella ja tuella.

– Loppuen lopuksi ei tarvita paljon aikaa, että kehittämisessä päästään eteenpäin. Yhdessä kehittäessä saadaan aikaan ja opitaan enemmän asioita verrattuna siihen, että kaksi tekee sitä erikseen. Ei myöskään auta, jos ratkaisut annetaan valmiina. Jokaisen tulee kehittää itse omaa työtään ja oppia sitä kautta, sillä jokainen tuntee oman työnsä parhaiten.